Aanmelden
| Wachtwoord vergeten? |

Advertentie plaatsen

Algemene Voorwaarden voor EROmarktplaats.com

Artikel 1: Inhoud en Gebruik
EROmarktplaats.com wordt gratis aangeboden door Planet-Earth BV. Zowel particulieren als bedrijven kunnen gratis een advertentie plaatsen om gebruikte of nieuwe erotische producten danwel erotische diensten aan te bieden. Alle informatie op de website met betrekking tot de aangeboden producten en/of diensten is echter afkomstig van derden (de adverteerders/gebruikers). Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Planet-Earth BV draagt voor de inhoud van de geplaatste advertenties geen enkele verantwoordelijkheid. Planet-Earth BV behoud zonder opgaaf van redenen het recht om advertenties te verwijderen.

Artikel 2: Overeenkomst
Planet-Earth BV is nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen koper en verkoper door gebruikmaking van EROmarktplaats.com. Eveneens kan Planet-Earth BV nooit verantwoordelijk worden gehouden voor de kwaliteit van de aangeboden producten en/of diensten van de adverteerders/gebruikers van EROmarktplaats.com en staat buiten elke overeenkomst of transactie die voortvloeid uit de aanbiedingen zoals deze in een advertentie zijn vermeld door de adverteerder/gebruiker van EROmarktplaats.com.

Artikel 3: Gegevens
Indien u gebruik wenst te maken van EROmarktplaats.com, zal u ervoor zorgdragen dat uw adverteerders/gebruikers-gegevens waaronder, mede doch niet beperkt tot en voorzover van toepassing, uw e-mailadres en naam volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van EROmarktplaats.com en ten minste ouder bent dan 18 jaar. Naast de vermelding zoals adverteerders/gebruikers deze zelfs toevoegen aan een advertentie danwel account, zullen gegevens nooit worden gebruikt voor andere toepassingen en zullen er nooit gegevens beschikbaar worden gesteld aan derden. Advertenties op EROmarktplaats.com mogen gebruikt worden ter promotie van een website of webwinkel, de advertentie verwijst dan naar een andere website of webwinkel door middel van een hyperlink, banner of button. Op deze websites en/of webwinkels valt u onder de privacyregels van die betreffende website. Planet-Earth BV heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van andere websites en/of webwinkels en dit erkent de adverteerder/gebruiker van EROmarktplaats.com.

Artikel 4: Intellectuele eigendomsrechten
De (intellectuele eigendoms)-rechten met betrekking tot EROmarktplaats.com, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, software, domeinnaam en overige materialen/inhoud, berusten bij Planet-Earth BV en/of adverteerders/gebruikers van EROmarktplaats.com. Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatste advertenties worden geschonden dan is het aan de gedupeerde (adverteerder/gebruiker) om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. Planet-Earth BV staat hier geheel buiten en is hierin dus geen partij.

Artikel 5: Contact opnemen met adverteerder
Het gebruik van (persoons en/of bedrijfs)-gegevens die door derden middels een advertentie op EROmarktplaats.com openbaar zijn gemaakt, waaronder maar niet beperkt tot telefoonnummers, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het sluiten van een overeenkomst met de adverteerder/gebruiker direct met betrekking tot de aangebodene of gevraagde producten danwel diensten. Het is onder geen beding toegestaan (persoons en/of bedrijfs)-gegevens te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is:

Een adverteerder (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, althans e-mail(s) waarvan de inhoud algemeen van aard is en niet direct betrekking heeft op de aangebodene of gevraagde producten danwel diensten, zulks ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard;
Een adverteerder (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, waarin u uw commerciële producten of diensten aanbiedt, zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het gevraagde of aangebodene;
Emailadressen danwel andere (persoons en/of bedrijfs)-gegevens van adverteerders/gebruikers van EROmarktplaats.com te verzamelen om welke reden dan ook.

Artikel 6 Uitsluiting
Planet-Earth B.V. behoudt zich het recht toe om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden en regels, onverminderd het recht van Planet-Earth B.V. om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en een schadevergoeding te eisen.

Artikel 7 Garantie
Alhoewel Planet-Earth B.V. de website: EROmarktplaats.com uiterst zorgzaam en met de grootst mogelijke zorg heeft samengesteld en onderhouden, kan Planet-Earth B.V. niet garanderen dat:

de (tekst van) advertenties juist, accuraat en volledig zijn en dat de aangeboden producten goed van kwaliteit, veilig en niet in strijd met enige wettelijke bepaling zijn;
uw wederpartij bevoegd is de overeenkomst met u te sluiten, dat de door hem opgegeven (persoonlijke) informatie juist, volledig en actueel is en dat hij de overeenkomst op de juiste wijze zal uitvoeren;
de website ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten; en, derden haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
Planet-Earth B.V. sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van EROmarktplaats.com. Meer in het bijzonder zal Planet-Earth B.V. in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

handelingen door u verricht, zoals het sluiten van een overeenkomst, die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste advertenties;
de onmogelijkheid de website te gebruiken;
het niet voldoen van een product dat wordt aangeboden op de website aan de specificaties zoals gemeld op de website;
het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
het onrechtmatig gebruik van de systemen van Planet-Earth B.V., waaronder de website, door een derde;
handelingen van de wederpartij nadat u daarmee een overeenkomst heeft gesloten door gebruikmaking van de website.

De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Planet-Earth B.V.. Voor de aansprakelijkheidsregeling met betrekking tot het plaatsen van een advertentie wordt uitdrukkelijk verwezen naar artikel 14.

Artikel 9: Vrijwaring
U vrijwaart Planet-Earth B.V. volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze website.

Artikel 10: Verwijzingen
De website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites en/of webwinkels van derden. Planet-Earth B.V. heeft geen zeggenschap over deze websites. Planet-Earth B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en/of webwinkels.

Artikel 11: Beveiliging
Planet-Earth B.V. spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Planet-Earth B.V. legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 12: Diversen
Indien en voorzover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Planet-Earth B.V. zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Op deze algemene voorwaarden is het lokale recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Planet-Earth B.V. aangepast worden. Planet-Earth B.V. adviseert daarom de algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.

De in dit artikel vermelde bepalingen zijn, naast de bepalingen van artikel 1 van toepassing indien u ook advertenties wenst te plaatsen op de website.

Artikel 13: Inhoud site
Iedere adverteerder dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van het door hem aangeboden product overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is. Door het plaatsen van een advertentie geeft u Planet-Earth B.V. toestemming de informatie over het betreffende product te plaatsen.

Het is uitdrukkelijk verboden advertenties te plaatsen op EROmarktplaats.com op een andere wijze dan beschreven is op EROmarktplaats.com.

Planet-Earth B.V. behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de teksten van advertenties in te korten of te wijzigen. Planet-Earth B.V. behoudt zich ook het recht voor om advertenties zonder opgave van redenen te verwijderen van EROmarktplaats.com. Dit zal zich in ieder geval voordoen, maar niet alleen, in de volgende gevallen:

de betreffende producten zijn in een “verkeerde” rubriek geplaatst.
de producten en/of de prijs in de advertenties zijn op onjuiste en/of onvolledige wijze beschreven.
het betreffende product en/of advertentie maakt inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden.
het betreffende product zou op enige andere wijze schade kunnen veroorzaken aan de eigendom van derden.
het betreffende product is in meer dan één categorie of anderszins dubbel geplaatst.
het betreffende product en/of de inhoud van de advertentie bevat discriminerende uitingen, (kinder)porno materiaal of is anderszins onrechtmatig.
advertenties die anderszins naar de mening van Planet-Earth B.V. aanstootgevend zijn.
er bestaat een vermoeden dat het gestolen producten betreft.
er sprake is van (of een vermoeden van) misleiding c.q. oplichting.

U vrijwaart Planet-Earth B.V. tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat uw advertentie inbreuk maakt (intellectuele) eigendomsrechten van derden.

Artikel 14: Aansprakelijkheid
Planet-Earth B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens. De plaatser van de advertentie is aansprakelijk voor de inhoud van de door hem/haar geplaatste advertentie zoals deze op EROmarktplaats.com wordt getoond.

Artikel 15 Uitzonderingen
Bij overtreding van de lokale wet zal Planet-Earth B.V. op verzoek van opsporinginstanties medewerking verlenen bij opsporing en zonodig gegevens verstrekken aan de opsporingsinstanties.

 


Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie of deze melding Verbergen?